PARTENERI

           

            Munteanu Aneta – Partener, Administrator
            Expert contabil          membru C.E.C.C.A.R.
            Auditor financiar        membru C.A.F.R.
            Evaluator                 membru A.N.E.VA.R.
            Lichidator                 membru U.N.P.I.R.

            Stăncioiu Carmen – Partener, Director executiv
            Expert contabil          membru C.E.C.C.A.R.
            Auditor financiar         membru C.A.F.R.